Savremena obrazovna tehnologija, uz korišćenje multimedijalnih sistema, stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost učenika i obezbeđuje veću aktivnost učenika u nastavi i učenju. Zato su informatika i informaciona tehnologija značajni sadržaji nastave na svim stepenima školovanja.

U cilju razvijanja i unapredjivanja sposobnosti, afiniteta i talenata učenika, kao i podsticanja i izražavanja njihove kreativnosti, ali i omogućavanja praktične primene stečenog znanja i razvijanja individualnosti, škola raspolaže brojnim učilima i nastavnim sredstvima, multimedijalnom i savremenom informaciono-tehnološkom opremom.

Interaktivne table unose potpuno nov nivo komunikacije u učinionice. Interkativna bela tabla je tabla na dodir. Pisanje, brisanje, kretanje objekata i kontrola aplikacija se vrši dodirom ili specijalnom olovkom za interaktivnu tablu. Zahvaljujući dobroj pokrivenosti Wi-Fi internetom, interaktivne table u kombinaciji sa laptop računarima i projektorima pretvaraju svaku Bejzinu učionicu u dinamičnu nastavnu i radnu sredinu. Interaktivna tabla koristi se i kao sredstvo za edukaciju nastavnog osoblja kroz seminare, prezentacije i slične aktivnosti.

os-tabla-logo

Učenici imaju direktnu interakciju sa lekcijama, a interaktivna tabla zadovoljava njihove vizuelne i dinamičke potrebe. Multimedijalni potencijal ubrzava učenje i đacima pomaže u poboljšanju motivacije. Interaktivna tabla ima ogromnu biblioteku, linkove ka korisnim sajtovima i raznim multimedijalnim izvorima koji su dizajnirani da pomognu u nastavi i učenju.
Osim savremene tehničke opremljenosti učionica i kabineta, škola raspolaže i školskim dvorištem i ograđenim terenom za ekipne sportove.